وکتور کلاس درس

۳۵۰۰ تومان

وکتور خانه مبل دار

۳۰۰۰ تومان

وکتور آسمان

۲۰۰۰ تومان

وکتور صحرا سرسبز

۲۷۰۰ تومان

محیط مدرسه یا دانشگاه

۲۰۰۰ تومان

محیط خانه

۶۰۰۰ تومان

محیط آشپزخانه

۳۵۰۰ تومان

کاراکتر مرد فلت حرفه ای

۲۵۰۰ تومان

کاراکتر پسر ساده

۲۰۰۰ تومان

کاراکتر پیرمرد ۱

۳۰۰۰ تومان
0