وکتور حرفه ای خانه

۴۰۰۰ تومان

کاراکتر حرفه ای پسر ۲

۶۰۰۰ تومان

محیط مدرسه یا دانشگاه

۲۰۰۰ تومان

وکتور خانه مبلی

۳۸۰۰ تومان

کاراکتر پسر ساده

۲۰۰۰ تومان

کاراکتر پیرمرد ۱

۳۰۰۰ تومان

وکتور کلاس درس و دانشگاه

۴۵۰۰ تومان

کاراکتر جارچی و وزیر یا مامور قدیمی

۴۰۰۰ تومان

کاراکتر مامور قدیمی حرفه ای

۳۵۰۰ تومان

کاراکتر مرد ۲ (سبک کارتونی)

۶۵۰۰ تومان
0